Chung nhan thanh toan cua quan doi 1965-1973

m77-b.jpg
m77-f.jpg
m78-b.jpg
m78-f.jpg
m79-b.jpg
m79-f.jpg
m80-b.jpg
m80-f.jpg
m81-b.jpg
m81-f.jpg
m82-b.jpg
m82-f.jpg
m83-b.jpg
m83-f.jpg
m84-b.jpg
m84-f.jpg
m85-b.jpg
m85-f.jpg
m86-b.jpg
m86-f.jpg
m87-b.jpg
m87-f.jpg
th-m16-b.jpg
th-m16-f.jpg