Chung nhan thanh toan cua quan doi 1965-1973

m61-b.jpg
m61-f.jpg
m62-b.jpg
m62-f.jpg
m63-b.jpg
m63-f.jpg
m64-b.jpg
m64-f.jpg
m65-b.jpg
m65-f.jpg
m66-b.jpg
m66-f.jpg
m67-b.jpg
m67-f.jpg
m68-b.jpg
m68-f.jpg
m69-b.jpg
m69-f.jpg
m70-b.jpg
m70-f.jpg
m75-b.jpg
m75-f.jpg
m76-b.jpg
m76-f.jpg