Chung nhan thanh toan cua quan doi 1965-1973

th-m17-b.jpg
th-m17-f.jpg
th-m18-b.jpg
th-m18-f.jpg
th-m19-b.jpg
th-m19-f.jpg
th-m20-b.jpg
th-m20-f.jpg
th-m21-b.jpg
th-m21-f.jpg
th-m23-b.jpg
th-m23-f.jpg
th-m9-b.jpg
th-m9-f.jpg