Chung nhan thanh toan cua quan doi 1965-1973

ko-m10-b.jpg
ko-m10-f.jpg
ko-m11-b.jpg
ko-m11-f.jpg
ko-m12-b.jpg
ko-m12-f.jpg
ko-m13-b.jpg
ko-m13-f.jpg
ko-m14-b.jpg
ko-m14-f.jpg
ko-m15-b.jpg
ko-m15-f.jpg
ko-m16-b.jpg
ko-m16-f.jpg
ko-m26-b.jpg
ko-m26-f.jpg
m57-b.jpg
m57-f.jpg
m58-b.jpg
m58-f.jpg
m59-b.jpg
m59-f.jpg
m60-b.jpg
m60-f.jpg